Escolha uma Página

MV Congress uvádí:

Vstaň, zazáři!

Jsme křesťanská rodina žijící v brazilských horách a hlásáme evangelium v ​​kontextu poselství tří andělů ze Zjevení 14.

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi, a já vám dám odpočinutí.

Video 1: Plán spasení, hudba Jana 3:16. Důkaz pravosti Bible. Hřích a spasení. Platnost zákona Božího a den odpočinku.

Neboť co prospěje člověku, získá-li celý svět, a ztratí svou duši?

Says our Lord Jesus in Matthew 16:26

Cesta ke Kristu E-book

0,2 MB Konverze krok za krokem, jak se stát skutečným synem Nejvyššího. Otevřete pomocí Kindle. Android, iOS

Cesta ke Kristu - Mobi/Kindle

0.4 MB – Mít nainstalovanou aplikaci Kindle.

The Great Controversy ePub

0.95 MB The history of christianity written by a prophetess. Open with Kindle. Andoid, iOS

The Great Controversy Mobi

3,3 MB  Open with Kindle. Andoid, iOS

Starý zákon

 1. Genesis (Gn) – Gênesis
 2. Exodus (Ex) – Êxodo
 3. Leviticus (Lv) – Levítico
 4. Numeri (Nm) – Números
 5. Deuteronomium (Dt) – Deuteronômio
 6. Jozue (Joz) – Josué
 7. Soudců (Sd) – Juízes
 8. Rút (Rt) – Rute
 9. 1. Samuelova (1S) – 1 Samuel
 10. 2. Samuelova (2S) – 2 Samuel
 11. 1. Královská (1Kr) – 1 Reis
 12. 2. Královská (2Kr) – 2 Reis
 13. 1. Paralipomenon (1Pa) – 1 Crônicas
 14. 2. Paralipomenon (2Pa) – 2 Crônicas
 15. Ezdráš (Ezd) – Esdras
 16. Nehemjáš (Neh) – Neemias
 17. Ester (Est) – Ester
 18. Jób (Jb) – Jó
 19. Žalmy (Ž) – Salmos
 20. Přísloví (Př) – Provérbios
 21. Kazatel (Kaz) – Eclesiastes
 22. Píseň písní (Pís) – Cântico dos Cânticos
 23. Izajáš (Iz) – Isaías
 24. Jeremjáš (Jr) – Jeremias
 25. Pláč (Pl) – Lamentações
 26. Ezechiel (Ez) – Ezequiel
 27. Daniel (Dn) – Daniel
 28. Ozeáš (Oz) – Oséias
 29. Joel (Jl) – Joel
 30. Ámos (Am) – Amós
 31. Abdiáš (Abd) – Obadias
 32. Jonáš (Jon) – Jonas
 33. Micheáš (Mi) – Miquéias
 34. Nahum (Na) – Naum
 35. Abakuk (Abk) – Habacuque
 36. Sofonjáš (Sf) – Sofonias
 37. Ageus (Ag) – Ageu
 38. Zacharjáš (Za) – Zacarias
 39. Malachiáš (Ml) – Malaquias

Nový zákon 

 1. Matouš (Mt) – Mateus
 2. Marek (Mk) – Marcos
 3. Lukáš (Lk) – Lucas
 4. Jan (J) – João
 5. Skutky (Sk) – Atos
 6. Římanům (Ř) – Romanos
 7. 1. Korintským (1K) – 1 Coríntios
 8. 2. Korintským (2K) – 2 Coríntios
 9. Galatským (Ga) – Gálatas
 10. Efezským (Ef) – Efésios
 11. Filipským (Fp) – Filipenses
 12. Koloským (Ko) – Colossenses
 13. 1. Tesalonickým (1Te) – 1 Tessalonicenses
 14. 2. Tesalonickým (2Te) – 2 Tessalonicenses
 15. 1. Timoteovi (1Tm) – 1 Timóteo
 16. 2. Timoteovi (2Tm) – 2 Timóteo
 17. Titovi (Tt) – Tito
 18. Filemonovi (Fm) – Filemom
 19. Židům (Žd) – Hebreus
 20. Jakubův (Jk) – Tiago
 21. 1. Petrův (1P) – 1 Pedro
 22. 2. Petrův (2P) – 2 Pedro
 23. 1. Janův (1J) – 1 João
 24. 2. Janův (2J) – 2 João
 25. 3. Janův (3J) – 3 João
 26. Juda (Ju) – Judas
 27. Zjevení (Zj) – Apocalipse