Escolha uma Página

Congresso MV presents:

Стани, свети!

Mi smo kršćanska obitelj koja živi u planinama Brazila, naviještajući Evanđelje u kontekstu poruke tri anđela iz Otkrivenja 14.

Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti.

Video 1: Plan spasenja, glazba Ivana 3:16. Dokazi autentičnosti Biblije. Grijeh i spasenje. Valjanost Božjeg zakona i dan odmora.

Jer što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi dušu svoju?

Kaže naš Gospodin Isus u Mateju 16:26

PUT KRISTU - E-book

0.2 MB Pretvorba korak po korak, kako postati pravi sin Svevišnjega. Otvorite s Kindleom. Android, iOS

PUT KRISTU - Mobi/Kindle

0.5 MB – Otvorite s Kindleom. Android, iOS

The Great Controversy ePub

0.95 MB The history of christianity written by a prophetess. Open with Kindle. Andoid, iOS

The Great Controversy Mobi

3,3 MB  Open with Kindle. Andoid, iOS

Biblija - Čitaj online

Vanjska stranica “The Word Project”

Stari zavjet

 1. Postanak (Post) – Gênesis
 2. Izlazak (Izl) – Êxodo
 3. Levitski zakonik (Lev) – Levítico
 4. Brojevi (Br) – Números
 5. Ponovljeni zakon (Pnz) – Deuteronômio
 6. Jošua (Još) – Josué
 7. Suci (Suci) – Juízes
 8. Ruta (Rut) – Rute
 9. Prva Samuelova (1Sam) – 1 Samuel
 10. Druga Samuelova (2Sam) – 2 Samuel
 11. Prva o Kraljevima (1Kr) – 1 Reis
 12. Druga o Kraljevima (2Kr) – 2 Reis
 13. Prva Ljetopisa (1Ljet) – 1 Crônicas
 14. Druga Ljetopisa (2Ljet) – 2 Crônicas
 15. Ezra (Ezr) – Esdras
 16. Nehemija (Neh) – Neemias
 17. Estera (Est) – Ester
 18. Job (Job) – Jó
 19. Psalmi (Ps) – Salmos
 20. Mudre izreke (Izr) – Provérbios
 21. Propovjednik (Prop) – Eclesiastes
 22. Pjesma nad pjesmama (Pj) – Cântico dos Cânticos
 23. Izaija (Iz) – Isaías
 24. Jeremija (Jer) – Jeremias
 25. Tužaljke (Tuž) – Lamentações
 26. Ezekiel (Ez) – Ezequiel
 27. Daniel (Dan) – Daniel
 28. Hošea (Hoš) – Oséias
 29. Joel (Jl) – Joel
 30. Amos (Am) – Amós
 31. Obadija (Ob) – Obadias
 32. Jona (Jon) – Jonas
 33. Mihej (Mih) – Miquéias
 34. Nahum (Nah) – Naum
 35. Habakuk (Hab) – Habacuque
 36. Sefanija (Sef) – Sofonias
 37. Hagaj (Hag) – Ageu
 38. Zaharija (Zah) – Zacarias
 39. Malahija (Mal) – Malaquias

Novi zavjet 

 1. Matej (Mt) – Mateus
 2. Marko (Mk) – Marcos
 3. Luka (Lk) – Lucas
 4. Ivan (Iv) – João
 5. Djela apostolska (Dj) – Atos
 6. Rimljanima (Rim) – Romanos
 7. Prva Korinćanima (1Kor) – 1 Coríntios
 8. Druga Korinćanima (2Kor) – 2 Coríntios
 9. Galaćanima (Gal) – Gálatas
 10. Efežanima (Ef) – Efésios
 11. Filipljanima (Fil) – Filipenses
 12. Kološanima (Kol) – Colossenses
 13. Prva Solunjanima (1Sol) – 1 Tessalonicenses
 14. Druga Solunjanima (2Sol) – 2 Tessalonicenses
 15. Prva Timoteju (1Tim) – 1 Timóteo
 16. Druga Timoteju (2Tim) – 2 Timóteo
 17. Titu (Tit) – Tito
 18. Filemonu (Flm) – Filemom
 19. Hebrejima (Heb) – Hebreus
 20. Jakov (Jak) – Tiago
 21. Prva Petrova (1Pt) – 1 Pedro
 22. Druga Petrova (2Pt) – 2 Pedro
 23. Prva Ivanova (1Iv) – 1 João
 24. Druga Ivanova (2Iv) – 2 João
 25. Treća Ivanova (3Iv) – 3 João
 26. Juda (Jud) – Judas
 27. Otkrivenje (Otk) – Apocalipse