Escolha uma Página

A Congresso MV bemutatja:

Kelj fel, ragyogj!

Keresztény család vagyunk, Brazília hegyeiben élünk, és hirdetjük az evangéliumot a Jelenések könyve 14. fejezetének három angyali üzenetével összefüggésben.

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik fáradoztok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok titeket.

1. Videó: A megváltás terve, János 3:16 zenéje. A Biblia hitelességének bizonyítéka. Bűn és üdvösség. Isten törvényének érvényessége és a nyugalom napja.

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt szenved?

– mondja a mi Urunk Jézus a Máté 16:26-ban

Jézushoz vezeto ̋ út ePub

0,2 MB Lépésről lépésre átalakítás, hogyan válhatsz a Magasságbeli igazi fiává. Nyissa meg a Kindle segítségével. Android, iOS

Jézushoz vezeto ̋ út - Mobi/Kindle

0,4 MB – Have the Kindle app installed.

The Great Controversy ePub

0.95 MB The history of christianity written by a prophetess. Open with Kindle. Andoid, iOS

The Great Controversy Mobi

3,3 MB  Open with Kindle. Andoid, iOS

Ószövetség

Mózes első könyve (1Móz) – Gênesis
Mózes második könyve (2Móz) – Êxodo
Mózes harmadik könyve (3Móz) – Levítico
Mózes negyedik könyve (4Móz) – Números
Mózes ötödik könyve (5Móz) – Deuteronômio
Józsué könyve (Józs) – Josué
Bírák könyve (Bír) – Juízes
Ruth könyve (Ruth) – Rute
Sámuel első könyve (1Sám) – 1 Samuel
Sámuel második könyve (2Sám) – 2 Samuel
Királyok első könyve (1Kir) – 1 Reis
Királyok második könyve (2Kir) – 2 Reis
Krónikák első könyve (1Krón) – 1 Crônicas
Krónikák második könyve (2Krón) – 2 Crônicas
Ezsdrás könyve (Ezsdr) – Esdras
Nehémiás könyve (Neh) – Neemias
Eszter könyve (Eszt) – Ester
Jób könyve (Jób) – Jó
Zsoltárok könyve (Zsolt) – Salmos
Példabeszédek könyve (Péld) – Provérbios
Prédikátor könyve (Préd) – Eclesiastes
Énekek éneke (Én) – Cântico dos Cânticos
Ézsaiás könyve (Ézs) – Isaías
Jeremiás könyve (Jer) – Jeremias
Jeremiás siralmai (Siral) – Lamentações
Ezékiel könyve (Ezék) – Ezequiel
Dániel könyve (Dán) – Daniel
Hóseás könyve (Hós) – Oséias
Jóel könyve (Jóel) – Joel
Ámós könyve (Ámós) – Amós
Abdiás könyve (Abd) – Obadias
Jónás könyve (Jón) – Jonas
Mikeás könyve (Mik) – Miquéias
Náhum könyve (Náh) – Naum
Habakuk könyve (Hab) – Habacuque
Zofóniás könyve (Zof) – Sofonias
Haggeus könyve (Hag) – Ageu
Zakariás könyve (Zak) – Zacarias
Malakiás könyve (Mal) – Malaquias

 

Újszövetség

Máté evangéliuma (Mt) – Mateus
Márk evangéliuma (Mk) – Marcos
Lukács evangéliuma (Lk) – Lucas
János evangéliuma (Jn) – João
Apostolok cselekedetei (ApCsel) – Atos
Rómaiakhoz írt levél (Róm) – Romanos
Korinthusiakhoz írt első levél (1Kor) – 1 Coríntios
Korinthusiakhoz írt második levél (2Kor) – 2 Coríntios
Galatákhoz írt levél (Gal) – Gálatas
Efézusiakhoz írt levél (Ef) – Efésios
Filippiekhez írt levél (Fil) – Filipenses
Kolosséiakhoz írt levél (Kol) – Colossenses
Thesszalonikaiakhoz írt első levél (1Thess) – 1 Tessalonicenses
Thesszalonikaiakhoz írt második levél (2Thess) – 2 Tessalonicenses
Timóteushoz írt első levél (1Tim) – 1 Timóteo
Timóteushoz írt második levél (2Tim) – 2 Timóteo
Tituszhoz írt levél (Tit) – Tito
Filemonhoz írt levél (Filem) – Filemom
Zsidókhoz írt levél (Zsid) – Hebreus
Jakab levele (Jak) – Tiago
Péter első levele (1Pt) – 1 Pedro
Péter második levele (2Pt) – 2 Pedro
János első levele (1Jn) – 1 João
János második levele (2Jn) – 2 João
János harmadik levele (3Jn) – 3 João
Júdás levele (Júd) – Judas
Jelenések könyve (Jel) – Apocalipse