Escolha uma Página

Ang MV Congress ay nagtatanghal ng:

Bumangon ka, lumiwanag!

Kami ay isang Kristiyanong pamilya na naninirahan sa kabundukan ng Brazil, na nagpapahayag ng Ebanghelyo sa konteksto ng mensahe ng tatlong anghel sa Apocalipsis 14.

Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo’y aking bibigyan ng kapahingahan.

Video 1: Ang plano ng kaligtasan, musika mula sa Juan 3:16. Katibayan ng pagiging tunay ng Bibliya. Kasalanan at kaligtasan. Ang bisa ng batas ng Diyos at ang araw ng kapahingahan.

Sapagka’t ano ang pakikinabangin ng isang tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan, at mawala ang kaniyang sariling kaluluwa?

Sabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 16:26

Paglapit kay Kristo E-book

0.5 MB Hakbang-hakbang na pagbabalik-loob, kung paano maging isang tunay na anak ng Kataas-taasan. Buksan gamit ang Kindle. Android, iOS

Paglapit kay Kristo - Mobi/Kindle

1.1 MB – I-install ang Kindle app.

ANG MALAKING TUNGGALIAN ePub

0.52 MB Ang kasaysayan ng Kristiyanismo at ang katapusan ng lobo, na isinulat ng isang propetisa. Buksan gamit ang Kindle. Andoid, iOS

ANG MALAKING TUNGGALIAN Mobi

2,1 MB Buksan gamit ang Kindle. Andoid, iOS

Bibliya - Magbasa online

Panlabas na pahina ng “The Word Project”

Lumang Tipan

  1. Genesis (Gen) – Gênesis
  2. Exodo (Exo) – Êxodo
  3. Levitico (Lev) – Levítico
  4. Mga Bilang (Bil) – Números
  5. Deuteronomio (Deut) – Deuteronômio
  6. Josue (Jos) – Josué
  7. Mga Hukom (Huk) – Juízes
  8. Ruth (Ruth) – Rute
  9. 1 Samuel (1 Sam) – 1 Samuel
  10. 2 Samuel (2 Sam) – 2 Samuel
  11. 1 Mga Hari (1 Hari) – 1 Reis
  12. 2 Mga Hari (2 Hari) – 2 Reis
  13. 1 Mga Cronica (1 Cro) – 1 Crônicas
  14. 2 Mga Cronica (2 Cro) – 2 Crônicas
  15. Ezra (Ezra) – Esdras
  16. Nehemias (Neh) – Neemias
  17. Ester (Ester) – Ester
  18. Job (Job) – Jó
  19. Mga Awit (Awit) – Salmos
  20. Mga Kawikaan (Kaw) – Provérbios
  21. Mangangaral (Mang) – Eclesiastes
  22. Awit ni Solomon (Awit) – Cânticos
  23. Isaias (Isa) – Isaías
  24. Jeremias (Jer) – Jeremias
  25. Mga Panaghoy (Pan) – Lamentações
  26. Ezekiel (Eze) – Ezequiel
  27. Daniel (Dan) – Daniel
  28. Hosea (Hos) – Oseias
  29. Joel (Joel) – Joel
  30. Amos (Amos) – Amós
  31. Obadias (Oba) – Obadias
  32. Jonas (Jon) – Jonas
  33. Mikas (Mik) – Miqueias
  34. Nahum (Nah) – Naum
  35. Habacuc (Hab) – Habacuque
  36. Zefanias (Zef) – Sofonias
  37. Hagai (Hag) – Ageu
  38. Zacarias (Zac) – Zacarias
  39. Malakias (Mal) – Malaquias

Bagong Tipan

 1. Mateo (Mat) – Mateus
 2. Marcos (Mar) – Marcos
 3. Lucas (Luc) – Lucas
 4. Juan (Juan) – João
 5. Mga Gawa (Gawa) – Atos
 6. Roma (Rom) – Romanos
 7. 1 Corinto (1 Cor) – 1 Coríntios
 8. 2 Corinto (2 Cor) – 2 Coríntios
 9. Galacia (Gal) – Gálatas
 10. Efeso (Efe) – Efésios
 11. Filipos (Fil) – Filipenses
 12. Colosas (Col) – Colossenses
 13. 1 Tesalonica (1 Tes) – 1 Tessalonicenses
 14. 2 Tesalonica (2 Tes) – 2 Tessalonicenses
 15. 1 Timoteo (1 Tim) – 1 Timóteo
 16. 2 Timoteo (2 Tim) – 2 Timóteo
 17. Tito (Tito) – Tito
 18. Filemon (Fil) – Filemom
 19. Mga Hebreo (Heb) – Hebreus
 20. Santiago (San) – Tiago
 21. 1 Pedro (1 Ped) – 1 Pedro
 22. 2 Pedro (2 Ped) – 2 Pedro
 23. 1 Juan (1 Juan) – 1 João
 24. 2 Juan (2 Juan) – 2 João
 25. 3 Juan (3 Juan) – 3 João
 26. Judas (Jud) – Judas
 27. Apocalipsis (Apo) – Apocalipse